Algemene Voorwaarden fietsverhuur

B&B Het ZeegbosArtikel 1: Huursom

De huursom wordt bepaald aan de hand van de bij het aangaan van de huurovereenkomst door B&B het Zeegbos geldende tarieven, te weten:

€10,00 voor periode van inchecken tot 10:00 de volgende ochtend.

€8,00 voor verlengings-periode.

(Bedragen zijn incl. btw)

Artikel 2: Begrippen

Fiets: de fiets, die het onderwerp is van de huurovereenkomst;

Huurder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;

Verhuurder: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit’.

Artikel 3: Betaling

De huursom en alle andere bedragen dienen betaald te worden alvorens de gehuurde artikelen worden meegenomen.

Per artikel geldt een waarborgsom. Deze waarborgsom dient om het gehuurde weer in goede staat in te leveren aan de huurder. De waarborsom bedraagt €100,- Eventuele schade of diefstal wordt met en/of naast de waarborgsom verrekend, afhankelijk van de hoogte van het schadebedrag.

Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.

In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) een gevolg was van een defect dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

Artikel 4: Huurperiode

De huurperiode is de periode tussen inchecken op de dag van aankomst tot de volgende ochtend 10:00 uur.

Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen een (verlengings-)tarief van €8,00/per dag.

Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.

De fiets(en) moet(en) bij het adres van de verhuurder worden ingeleverd uiterlijk op het in het contract vermelde tijdstip van inlevering.

Artikel 5: Gebruik/Aansprakelijkheid

De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijders(s). De fiets(en) moet(en) bij verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen. Vervuiling door normaal gebruik wordt door de verhuurder geaccepteerd.

De huurder zal goed zorgen voor de fiets(en). Zo dient huurder voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal. Telkens de fiets goed afsluiten en niet onafgesloten/onbewaakt achterlaten.

Bij Gelredome moeten de fietsen in de fietsenstalling geplaatst worden, dus niet vrij op het terrein van Gelredome.

Winkelcentrum Kronenburg in Arnhem Zuid heeft een gratis bewaakte fietsstallling.

2 gratis bewaakte fietsenstallingen in het centrum:

Fietsenstalling Gele Rijdersplein

Fietsenstalling Musiskwartier (Johnny van Doornplein, naast La Place Mangerie van V&D)

De fiets(en) mag (mogen) in elk geval niet gebruikt worden op onverharde paden.

De huurder blijft aansprakelijk bij diefstal en schade aan de gehuurde fiets(en) totdat de verhuurder de fiets(en) in ontvangst neemt.

Artikel 6: Schade, verlies en diefstal

Heeft de fiets schade opgelopen tijdens de huurperiode, zal de verhuurder de reparatiekosten verrekenen met de waarborgsomsom. Vallen de kosten hoger uit dan de waarborgsom van € 100,- moet de huurder de totale kosten betalen.

Bij diefstal brengt de verhuurder €200,- per gehuurd artikel bij de huurder in rekening en huurder heeft geen recht op teruggave van de waarborgsom

Artikel 7: Kosten tijdens huurperiode

Alle lasten en belastingen terzake van de fiets(en) is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties. Normaal onderhoud, niet te verwijten aan huurder, zijn voor rekening van de verhuurder.

Artikel 8: Reserveren/Annuleren

Aan het reserveren zijn geen kosten verbonden.

Mocht u onverhoopt moeten annuleren, dan kan dat geheel kosteloos.

Artikel 9: Persoonsgegevens

Verhuurder gebruikt u persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de fietsverhuur en persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden.

© Copyright januari 2020 door B&Bhet Zeegbos

Scroll to top