Algemene voorwaarden

B&B het Zeegbos te Arnhem

Terminologie

De termen Het Zeegbos, B&B het Zeegbos en B&B zijn termen voor B&B het Zeegbos.
Hoofdgast: De persoon die het B&B verblijf heeft gereserveerd bij Het Zeegbos. De hoofdgast is tenminste 18 jaar en is verantwoordelijk voor de medegasten.
Gast: een persoon die bij Het Zeegbos verblijft en als zodanig is aangemeld.
Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.
Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
Reservering: een bevestiging van de reserveringsaanvraag door B&B het Zeegbos.
Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn of een no-show ten tijde van de reservering.

1.      B&B het Zeegbos

1.1    De B&B is beschreven in de website www.zeegbos.nl en op www.bedandbreakfast.nl. Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie in de B&B ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan dergelijke verschillen.
1.2    Het minimum verblijf in B&B het Zeegbos is één nacht.
1.3    De B&B is 24 uur per dag toegankelijk. Het B&B gedeelte heeft een eigen afsluitbare ingang.
1.4    Rusttijden zijn van 23.00 uur – 07.00 uur.
1.5    Roken is niet toegestaan in de kamer, douche, toilet, of waar dan ook binnenshuis. Roken is buiten wel toegestaan.
1.6    Huisdieren van gasten zijn niet toegestaan in/bij de B&B.
1.7    De B&B is geschikt voor twee personen.
1.8    Kinderen zijn welkom, maar alleen als 2e persoon.
1.9    Inchecken van 15:30-19:30 uur, uitchecken uiterlijk 11.00 uur. Latere incheck in onderling overleg mogelijk.
1.10  De gasten kunnen hun auto parkeren op de voor de B&B aanwezige parkeerplaats, de poort door en dan rechts parkeren. Parkeren geschiedt op eigen risico.
1.11   Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben.
1.12  Gasten dienen de instructies van de beheerders op te volgen.
1.13  De beheerders kunnen gasten, bij overtreding van de algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement of bij ongepast gedrag met onmiddellijke ingang de toegang tot B&B het Zeegbos ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
1.14  Gasten van B&B het Zeegbos dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement in de B&B ter inzage ligt.
1.15  B&B het Zeegbos is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 61010367.

2.0    Tarieven

2.1    De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief BTW.
2.2    De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering en/of reisverzekering en/of andere kosten.
2.3.   Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
2.4    Alle vermeldingen op de website www.zeegbos.nl worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden.

3.0    Reservering en Betaling

3.1    Reservering is alleen online mogelijk via www.zeegbos.nl of via www.bedandbreakfast.nl
3.2   De reservering is pas definitief na bevestiging van uw reserveringsaanvraag door Het Zeegbos.
3.3    Voor reserveringen vanuit het buitenland: betaling via overboeking en moet uiterlijk 2 weken voor aankomst zijn bijgeschreven op rekening van B&B het Zeegbos. Indien de incheckdatum binnen 14 dagen na reservering is dient u contant te betalen in de B&B.
3.4    De totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar: B&B het Zeegbos t.n.v. W.F. Rothuizen-Nas, IBAN: NL79RABO0126071861.
3.5    Betaling geschiedt via de bank en moet een week voor aankomst zijn bijgeschreven of via ideal d.m.v. een betaalverzoek. Creditcards worden niet geaccepteerd.

4.0    Annulering

4.1    Tot 1 week voorafgaande aan de datum van aankomst is annuleren kosteloos. Bijvoorbeeld aankomst vrijdag, annuleren is kosteloos tot en met vrijdag voor de datum.
4.2    Bij annulering vanaf 6 dagen voor datum van aankomst wordt 50% van het tarief van de eerste overnachting in rekening gebracht (gemiddeld reserveringsbedrag per nacht). Voor reserveringen vanuit het buitenland vindt er geen restitutie plaats van het voorschotbedrag.
4.3    Na aankomst annuleren of gedurende het verblijf vroegtijdig vertrek zal de gehele verblijfsperiode (bevestigde totale reissom) in rekening worden gebracht.
4.4    Annuleringen kunnen alleen schriftelijk via het contactformulier op de website of per email via info@zeegbos.nl worden doorgegeven.
4.5    Het Zeegbos heeft steeds het recht meer dan 2 dagen voorafgaande aan de datum van aankomst definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken. Reeds betaalde voorschotten worden zonder kosten gerestitueerd aan de hoofdgast.

5.0     Schade

5.1    De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
5.2    De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn mede-gasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade.
5.3    Een schadegeval (beschadiging, verlies, vermissing en/of diefstal) dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

6.0    Klachten

6.1    De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

7.0    Overmacht

7.1    In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

8.0    Aansprakelijkheid

8.1    De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden ten gevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart B&B het Zeegbos tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.
8.2     De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.
8.3    Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.
8.4    De B&B aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel aan personen en/of schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gebruikers.

9.0    Privacy

9.1    De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.

10    Slotbepaling

10.1 Voor zover in regels van internationaal privaatrecht niet anders bepaald, is op de onderhavige voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Niet‐Nederlandstalige gasten worden geacht akkoord te zijn met de algemene voorwaarden opgesteld in het Nederlands.
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de gebruikersovereenkomst of deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland, voor zover de regels van internationaal privaatrecht niet anders bepalen.
10.3 Geen van de partijen kan haar rechten en verplichtingen aan derden overdragen voor zover in de onderhavige voorwaarden niets anders is bepaald.
10.4 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.

Versie 1.04
Aangepast op 27-07-2020 at 21:57

Scroll to top